آموزشی

معاونت علمی تدریسی

معاونت تدريسی در سازمان مرکزی دانشگاه موقعیت داشته و مسئولیت رسیدگی به امور آموزشی و اجرايی مربوط را در سطح دانشگاه؛ اعم از مرکز و شعبات بر عهده دارد. اين معاونت برای رسیدگی بهتر به وظايف خود دارای واحدهای علمی, اجرايی و کمیته‌های خاص به اين قرار می‌باشد:

الف. واحدهای علمی مرتبط با معاونت تدريسی را دانشکده‌ها و شعبه‌ها تشکیل می‌دهند که در حال حاضر، دانشگاه خاتم النبیین(ص) دارای سه شعبه و چهارده دانشکده می‌باشد. شعبه‌های دانشگاه عبارتند از:

 • شعبه مرکزی متشکل از شش دانشکده (فقه و حقوق, علوم سیاسی, اقتصاد و مديريت, علوم اجتماعی, انجنیری, کمپیوترساينس).
 • شعبه علوم طبی متشکل از چهار دانشکده (طب معالجوی, طب دندان, قابلگی, تکنالوژی طبی).
 • شعبه غزنی متشکل از چهار دانشکده (حقوق, علوم سیاسی, اقتصاد, طب معالجوی).

ب. واحدهای اجرايی مستقر در سازمان مرکزی دانشگاه که با نظارت مستقیم معاون تدريسی انجام وظیفه می‌کنند, عبارتند از:

 • دفتر معاون تدريسی.
 • آمريت امور محصلان.
 • آمريت پلان و پالیسی.
 • آمريت امور اساتید.
 • آمريت برنامه‌های فوق لیسانس.

ج. شوراها و کمیته‌های خاص که با رياست معاون تدريسی تشکیل جلسه داده و انجام وظیفه می‌کنند, عبارتند از:

 • شورای آموزش.
 • کمیته تضمین کیفیت.
 • کمیته نصاب تحصیلی.
 • کمیته تثبیت و ترفیع رتبه.
 • کمیته کنکور.

 

وظایف معاون تدریسي

 • انجام وظایف رئیس دانشگاه در غیاب وي.
 • رهبري و پیشبرد امور تدریسي و محصلان.
 • اجراآت لازم در مورد ‌تقرر, ترفیع و انفکاک اعضاي کادر علمي و استخدام استادان خارج کادر و ارائه آن به رییس دانشگاه جهت طرح در شوراي عالي جهت تصمیم‌گیري.
 • ارزيابي نصاب تحصیلي و عیار نمودن آن مطابق خواست زمان از طریق مراجع مربوط.
 • نظارت بر تطبیق نصاب تحصیلي توسط شعبه‌ها و دانشکده‌ها.
 • طرح تقویم آکادمیک دانشگاه و ارائه آن به شوراي عالي براي تصویب.
 • ریاست شوراي آموزش و کمیته‌هاي خاص که حسب مورد و ضرورت ایجاد مي‌شود.
 • اجراآت در زمینه پذیرش محصلان نوشمول، برگزاري امتحان شمول و انفکاک محصلان طبق اسناد تقنیني مربوط.
 • اجراآت لازم در تهیه و صدور اسناد فراغت و کارت هویت محصلان.
 • گزارش از اجراآت خویش به رئیس دانشگاه و شوراي عالي.
 • نظارت بر فعالیت نیروهاي اداري و اجرایي زیر مجموعه معاونت علمي- تدریسي.
 • سایر وظایفي که طبق ایجابات خاص وظیفوي به‌طور قانوني به معاون علمي سپرده میشود.

مدیریت امور اساتید

این مدیریت از مهمترین زیر مجموعه های معاونت علمی تدریسی دانشگاه بوده که مستقیماً تحت نظر و هدایت آن انجام وظیفه می نماید. مدیریت امور اساتید به کلیه مراجعات و مسائل مربوط به اساتید اعم از هیئت علمی و قراردادی پاسخگو بوده و پل ارتباط اساتید با معاونت علمی تدریسی و در مواردی با معاونت اداری مالی، ریاست دانشکاه و دانشکده مربوطه نیز می باشد. درواقع، چنانکه از عنوان هویداست، این مدیریت با امور مالی (مادی و معنوی)، اداری، آموزشی و پژوهشی اساتید به خصوص، هیأت علمی دانشگاه همراه است و بیشتر ماهیت اجرائی و درمواردی نظارتی بر کارکرد اساتید دارد.

اهم وظایف و صلاحیت های بخش مدیریت اساتید به قرار ذیل است؛

 • تشکیل، تنظیم و تکمیل دوسیه اساتید هیئت علمی و قرارداری
 • تنظیم و تکمیل پرونده علمی اساتید هیئت عملی جهت تقرر، تثبیت و ترفیع علمی
 • انجام امور مربوط به تنظیم معاش، رخصتی و فعالیت­های آموزشی و پژوهشی اساتید هیئت علمی و گزارش آن به معاونت مربوطه
 • نظارت بر انجام برنامه تدریسی اساتید هیئت علمی و قراردادی
 • پل ارتباط بین اساتید و اداره و رسانیدن درخواست­های اساتید به اداره (دانشگاه)
 • هماهنگی لازم در جهت تغییر و برگزاری صنوف عادی و جبرانی اساتید
 • انجام مراجعات محصلین در رابطه با هماهنگی اساتید مربوطه در امور درسی و غیر آن
 • هماهنگی با مدیریت عمومی محصلان در تنظیم و تحویل حاضری صنفی و عودت آن در آخر هر سمستر
 • نظارت از برگزاری درست و به موقع صنوف درسی و امکانات آموزشی موجود در صنوف
 • انجام ارزیابی اساتید با نظارت معاونت علمی تدریسی و همکاری آمریت تضمین کیفیت
 • تنظیم امور استخدام و پرداخت معاشات اساتید قراردادی
 • ارائه گزارش سالیانه مالی، علمی و پژوهشی اساتید هیئت عملی به معاونت علمی تدریسی
 • انجام سایر وظایف محوله از طرف معاونت علمی تدریسی، اداری مالی و ریاست دانشگاه.

ناگفته نماند که این بخش دارای تشکیلات خاصی جز وجود همکار امور اساتید نمی باشد و از امکانات اداری نیز برخوردار است.

بخش اساتید در گذشته از جایگاهی تعریف شده و مشخصی بر خوردار نبود اما از سال ۱۳۹۱ با مدیریت جدید، از همه جهات رشد و سهم­گیر در تمام امور مرتبط با اساتید شد. به خصوص در بحث آموزشی، پژوهشی و ترفیع اساتید حاضر و ارائه نظر مستقیم داشته است. مکانیزم ترفیع و جذب اساتید مشخص  و دوسیه تمام اساتید تشکیل و تکمیل گردید.

ایجاد فورمت جدید تمام فورم­های مالی، آماری، قرارداد، رخصتی و … از دیگر دستآوردهای این بخش بوده است که متناسب به هر سال، تغییر می­نماید.

مدیریت امور محصلان

مدیریت عمومی امور محصلان در ساختار تشکیلاتی دانشگاه از زیرمجموعه‌های معاونت علمی – تدریسی می­باشد. این اداره اولین دروازه‌ی ورودی دانشجویان به دانشگاه محسوب می­گردد و دانشجو برای فراغت از تحصیل نیز اولین تأیید را از این بخش دریافت می‌کند. این اداره ارایه‌ی بهترین خدمات آموزشی را مسوولیت خود دانسته و طی فرایند آموزش تمام خدمات آموزشی را به داشجویان پیش کش می­نماید.

مسوولیت و مدیریت اداره‌ی امور محصلان را مصطفی نوری به عهده دارد. زیر مجموعه‌ها و عمده‌ترین فعالیت‌های این بخش قرار ذیل می باشد:

الف- زیر مجموعه‌ها:

 •  کارشناسان آموزش دانشکده‌های ده گانه دانشگاه؛
 •  مدیریت فارغ‌التحصیلان؛
 •  مدیریت چاپ و تکثیر؛
 •  مدیریت پذیرش و آرشیف مدارک.

ب- وظایف و فعالیت‌ها:

مدیریت عمومی امورمحصلان ضمن نظارت بر امورات آموزشی شعبات ولایتی و دریافت گزارشات از آن‌ها فعالیت‌های ذیل را در بخش مرکزی انجام می‌دهد.

 • ثبت نام و طی مراحل پذیرش پذیرفته شدگان کانکور ورود به دانشگاه براساس مقررات مربوطه؛
 • تشکیل و تکمیل پرونده‌ی دانشجویی و پرونده‌ی صحی برای عموم محصلان و پذیرفته شدگان؛
 • تنظیم و صنف بندی دانشجویان براساس رشته‌ی تحصیلی و با درنظرداشت سال ورود در هماهنگی با آمریت برنامه‌ریزی؛
 • تخصیص و اعلام کد دانشجویی و صدور کارت برای عموم محصلان؛
 • اعلام زمان ثبت نام و انتخاب واحد در آغاز هر سمستر تحصیلی و انجام آن؛
 • تعیین زمان لازم برای برنامه‌ی حذف و اضافه واحدهای درسی؛
 • ترتیب حاضری برای تمام صنوف و پیگیری مسایل مربوط به آن؛
 • ارسال یک نسخه از پرونده‌ی دانشجویان به دانشکده‌ی مربوطه؛
 • اخذ برنامه‌ی درسی دانشکده قبل از شروع سمستر و ثبت آن در دیتابیس؛
 • اعلام تقویم تحصیلی سمستروار؛
 • نظارت بر وضعیت آموزشی و تحصیلی دانشجویان و اقدام لازم به‌منظور ثبت حضور و غیاب و تهیه‌ی گزارش ماهوار جهت ارائه به کمیته‌ی امتحانات در پایان سمستر؛
 • گزارش سمستروار وضعیت تحصیلی دانشجویان به دانشکده، به تفکیک مشروطی، کامیابی، ناکامی، انصرافی و اخراجی؛
 • توظیف دانشجو به گذراندن درس تک زیرنظر دانشکده‌ی مربوطه و ثبت نمره‌ی مضمون مذکور؛
 • همکاری با دانشکده‌ها جهت برگزاری برنامه‌های فوق‌العاده‌ی آموزشی و تفریحی؛
 • ترتیب کارنامه‌ی تحصیلی کلی، سالانه و نیم سال براساس گزارش اداره‌ی امور امتحانات و ارائه‌ی آن به دانشجو؛
 • همکاری و معرفی دانشجویان فارغ‌التحصیل به اداره‌ی امور فارغان؛
 • اقدامات لازم در مورد صدور هرگونه تأییدیه‌ی آموزشی برای محصلان از طرف معاونت علمی- تدریسی؛
 • مدیریت سیستم دیتابیس و اقدامات لازم به‌منظور حفظ و امنیت اطلاعات موجود در آن؛
 • همکاری لازم در برگزاری مراسم جشن فارغ‌التحصیلی؛
 • ارائه‌ی گزارش آماری و تحلیلی از وضعیت آموزشی دانشجویان به‌طور سمستروار و عنداللزوم؛
 • همکاری با کمیته‌ی امتحانات در برگزاری امتحانات؛
 • تهیه و تنظیم جداول اساس، جدول نتایج سمستروار و جداول فراغت دانشجویان و ارسال آن به وزارت تحصیلات؛
 • نظارت برفعالیت‌های روزمره‌ی بخش‌های متبوع؛
 • ارتباط دایمی و مستمر با وزارت تحصیلات عالی و ارائه‌ی گزارش‌های آموزشی به وزارت از طریق معاونت علمی- تدرسی؛
 • اعلام اسامی نفرات رتبه‌های برتر هریک از رشته‌های تحصیلی در هرسال به معاونت علمی جهت معرفی و تقدیر؛
 • انجام سایر امور مطابق تشخیص و ارجاع معاونت علمی- تدریسی

دانشکده‌ها و دیپارتمنت‌ها

شرح وظایف روسای دانشکده ها:

 • نمایندگی از دانشکده دربرابر سایر نهادها؛
 • طرح پیشنهادها و برنامه های مناسب برای بهبود وضع تدریسی و کاری دانشکده؛
 • تطبیق معیارهای قانونی و فیصله های شورای عالی، شورای آموزش و شورای علمی دانشکده و نظارت برحسن اجرای آن؛
 • برنامه ریزی، مدیریت و نظارت امورآموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشکده؛
 • برگزاری و اداره جلسات شورای دانشکده و ارسال مصوبات آن به مراجع ذیربط جهت اجرا و طی مراحل قانونی؛
 • نمایندگی از دانشکده در مجالس و شوراهای مختلف؛
 • نظارت مستمر بر وضعیت آموزشی دانشجویان و رعایت قوانین آموزشی در کل فرایند آموزش( انتخاب واحد، حضور درکلاس ها، امتحانات، مونوگراف ها و امور فارغ التحصیلی)؛
 • نظارت برفعالیت های علمی و آموزشی دیپارتمنت ها؛
 • تلاش جهت ارتقای مستمر آموزش و استفاده از جدیدترین دستاوردهای علمی در این زمینه؛
 • تلاش جهت ایجاد فضای همکاری صمیمانه میان اعضای دانشکده و فراهم سازی زمینه رضایت دانشجویان به عنوان مشتریان اصلی دانشگاه؛
 • تدوین پلان پنج ساله دانشکده جهت بحث در شورای دانشکده؛
 • ارائه گزارش ماهوار از فعالیت و برنامه های آموزشی اساتید کادرعلمی؛
 • طراحی، مدیریت و برگزاری سمینارهای علمی مصوب در شورای علمی مربوطه؛
 • پیش برد و مدیریت امور پژوهشی دانشکده؛
 • ابلاغ مصوبات و دستورات مقامات مافوق به دیپارتمنت ها.

 

شرح وظایف آمرین دیپارتمنت ها:

 • ریاست جلسات دیپارتمنت؛
 • نظارت برتطبیق نصاب تحصیلی درس های نظری و عملی مربوط دیپارتمنت؛
 • پیشکش طرح ها به منظور بهبود امور و وضع دیپارتمنت؛
 • تلاش برای تکمیل نیازمندیهای دیپارتمنت؛
 • تقدیم پیشنهاد برای تحسین و تقدیر آن شمار از اعضای علمی دیپارتمنت که از خود ابتکار، برازندگی و شایستگی در امر تدریس و تحقیق نشان می دهند؛
 • تشکیل پرونده علمی اساتید و درج فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی استادان بطور سمستروار؛
 • مدیریت امور پژوهشی اساتید دیپارتمنت و نگهداری( آرشیف) آن ها؛
 • نظارت برتطبیق پلان بهبود تدریس اساتید و نگهداری اسناد آن ها؛
 • تدوین و اجرای برنامه های تقویت بنیه علمی دانشجویان مانند برگزاری مسابقات کتابخوانی، اردوی علمی، مسابقه مقاله نویسی و امثال آن، و نگهداری اسناد آن؛
 • شناسایی نیازهای آموزشی رشته و مدیریت تدوین منابع؛
 • نظارت بروضعیت صنف های درسی و تطییق مفردات مضامین در طول سمستر توسط اساتید و گزارش تطبیق کریکلولم ها به ریاست دانشکده؛
 • مدیریت کلیه امورعلمی و اداری مربوط مونوگراف های دانشجویان؛
 • همکاری در بررسی وضعیت تدریس اساتید و گزارش به شورای دانشکده؛
 • برگزاری جلسات ارتقای کیفیت در سطح دیپارتمنت و ثبت گزارش مصوبات آن؛
 • گزارش فعالیت های دیپارتمنت به ریاست دانشکده؛
 • ارائه طرح ها و پیشنهادهای لازم برای بهبود امور آموزشی و اداری دیپارتمنت؛
 • اجراآت لازم در مورد مصوبات شورای علمی دانشکده؛
 • سایر وظایف قانونی که به وی سپرده می شود.

ارتباط مستقیم با معاونت علمی تدریسی

در حال بار گزاری …. .

تقویم آموزشی دانشگاه

در حال بار گزاری …. .

آمریت بورد ماستری

در حال بار گزاری …. .