دانشکده اقتصاد و مدیریت

علم اقتصاد علم ارائه بهترين راهها براي بهره ب%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%86%d9%82%d9%88%db%8cرداري از منابع مادي و در نتيجه بالا رفتن سطح زندگي مردم است. دانشگاه خاتم النبيين(ص)‌  شعبه غزني با درک اين نياز براي مردم علم دوست غزني اين رشته را فعال نموده است که هم اکنون تعداد  220 دانشجو در سه گروه، در تايمهای صبح و عصر مشغول به تحصيل بوده اند. اين دانشکده در رشته هاي اقتصاد تجارتي، مديريت تجارتي و مديريت اقتصادي فعاليت دارد.

الف) اهداف دانشکده

  1. تعلیم وتــربیت افــراد متخصص ومتعهد درزمینه مسایل مختلف اقتصادی؛
  2. تربیت افرادی با قابلیت درک، نقد واستنباط مبانی اقتصاد اسلامی به منطور تدوین و طراحی نظام اقتصادی کارآمد ومتناسب با جامعه دینی افغانستان؛
  3. پاسخگویی به نیازهای جامعه در زمینه های اقتصاد تجارتی، مدیریت تجارت، و مدیریت اقتصادی؛
  4. آماده سازی محصلین جهت ورود به دوره های تحصیلی ماســتری وبالاتر

ب) استادان دانشکده اقتصاد ومدیریت

  1. استاد ســـــــــــید براتعلی نقوی (ماستر اقتصاد)
  2. استاد یوسف رضـــــــــــایی ( ماستر مدیریت)
  3. دکتر سید تقی هاشمی ( دکترای اقتصاد)
  4. استاد اسحق علی فهیمی (ماستر اقتصاد)

این دانشکده با ریاست استاد سید براتعلی نقوی ( ماستر اقتصاد ومدیریت) اداره می شود.

تهیه وترتیب: آمریت فرهنگی _ تربیتی