در جشن گرامی داشت از میلاد پیامبر اکرم(ص) به تعدادی از دانشجویان بخاطر انتخاب اسم نیکو (احمد، محمد و آمنه) از سوی ریاست محترم دانشگاه، معاونت علمی-تدریسی، مولوی روحانی و اساتید محترم، لوح تبریک اهدا گردید.