قابل توجه متقاضیان رشته های طب معالجوی، حقوق، اقتصاد و علوم سیاسی!
همزمان انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین در رشته های ذیل دانشجو می پذیرد
قابلگی
نرسنگ عالی
فارمسی
انستزی
امتحان کانکور متفرقه: ۳۰ میزان ساعت ۱ بعد از ظهر
شماره تماس: ۰۷۸۰۷۰۰۰۰۶

امتحان متفرقه خزانی ۱۴۰۰ به تاریخ ۳۰ میزان برگزار می گردد.