در پوهنتون خاتم النبیین تحصیل نموده و از امتیازات و امکانات آن بهره مند شوید.

امکانات و امتیازات

در پوهنتون خاتم النبیین تحصیل نموده و از امتیازات و امکانات آن بهره مند شوید.