اطلاعیه بورسیه رایگان

بر مبنای توافق میان بیناد لیندا نورگروف و دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) شعبه غزنی، بنیاد لیندا نورگروف برای تعدادی از واجدین شرایط بورسیه‌های تحصیلی رایگان در رشته‌های طب معالجوی و قابلگی دوساله در نظر گرفته است.
جهت معلومات بیشتر در دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)‌شعبه غزنی مراجعه نمایید.