امتحان مسابقه کتابخوانی (قانون اساسی افغانستان) که به همت دانشکده حقوق و علوم سیاسی و با همکاری آمریت فرهنگی و آمریت تحقیقات ترتیب شده بود، امروز شنبه مورخ 9/9/1398 ساعت 10 صبح با حضور معاونت محترم اداری- مالی، ریاست و اساتید محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی، در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار گردید. این مسابقه با استقبال کم نظیر دانشجویان و شرکت گسترده آنها همراه بود. نتایج این مسابقه قبل از ظهر روز دو شنبه مورخ 11/9/1398 اعلان خواهد شد.