مدیریت شفاخانه نورخاتم النبیین(ص) غزنی به افتخار آغاز کار خود و استخدام متخصصین ورزیده جدیدا، طرح تخفیف ویژه برای کارمندان، اساتید و محصلین محترم پوهنتون خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی در نظر گرفته است. با ارائه کارت پوهنتون از تخفیف ویژه برای تداوی خود و فامیل محترم تان بهره مند شوید.