به اطلاع کلیه دوست داران علم و دانش رسانیده می شود که پوهنتون خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی با برند آموزش تخصص محور برای سمستر خزانی سال تحصیلی ۱۴۰۰ در رشته های ذیل دانشجو می پذیرد:

۱. حقوق 

۲. علوم سیاسی

۳. اقتصاد

۴. طب معالجوی

هم زمان انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین غزنی متقاضیان را در رشته های فارمسی، نرسنگ، قابلگی و انستزی، ثبت نام می نماید.

آدرس: ولایت غزنی، شهر غزنی، سرک خواجه علی، ساختمان پوهنتون خاتم النبیین(ص) 

شماره تماس: 0780700006

ثبت نام برای امتحان کانکور خزانی ۱۴۰۰