انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین (ص) غزنی برای سمستر خزانی سال تحصیلی 1400 در رشته های زیر دانشجو می پذیرد:

  1. فارمسی
  2. نرسنگ
  3. انستزی
  4. قابلگی

ثبت نام جریان دارد…

آدرس: ولایت غزنی، شهر غزنی، سرک خواجه علی، ساختمان پوهنتون و انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص)

شماره تماس: 0780700006

ثبت نام کانکور خزانی سال 1400

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی