قابل توجه دانشجویان گرامی!
با توجه به مشکلات اقتصادی که برای مردم افغانستان بوجود آمده است، انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین شعبه غزنی با درک این مشکل برای رشته های علومی صحی تخفیف ویژه برای سمستر خزانی قایل شده است.
قابلگی: فیس نهایی 6000
نرسنگ عالی: فیس نهایی 6000
فارمسی: فیس نهایی 6000
انستزی: فیس نهایی 6000
ثبت نام جریان دارد…
آدرس:غزنی، سرک خواجه علی
شماره تماس: 0780700006