رشته اقتصاد بیشترین زمینه شغلی را به خود اختصاص داده است. فارغ التحصیل رشته اقتصاد علاوه بر آنکه توانایی مدیریت مؤسیسات تجارتی، اقتصادی و بانکهای خصوصی را پیدا می کند، در عرصه خدمات دولتی نیز بیشترین وزارتهای دولت به نحوی با این رشته مرتبط می شوند. حتی هیچ وزارتی را نمی توان یافت که در بخشهای مالی خود از فارغان رشته اقتصاد بی نیاز باشد.

رشته اقتصاد بیشترین زمینه ی شغلی را به خود اختصاص داده است.