در روز پنجشنبه مورخ 9/4/ 1400 پنجمین و ششمین دوره جشن فراغت دانشجویان دانشگاه خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی با حضور پرشکوه دانشجویان، مردم علم دوست شهر غزنه باستان، مقامات رسمی حکومت ا.ا.ا، علما و بزرگان مردمی برگزار گردید.
در بخشی از این مراسم با شکوه، تعدادی از مقامات رسمی حکومت ا.ا.ا به ارایه سخن پرداختند. تقدیر و تشکر از دانشگاه خاتم النبیین، به عنوان یکی از نهادهای علمی برجسته کشور و تأکید بر حمایت های همه جانبه از تحصلات عالی برای اناث و ذکور از محورهای اصلی صحبت های مقامات رسمی بود.
گزارش ششم، سخنرانی مقامات ا.ا.ا

گزارش ششم، سخنرانی مقامات ا.ا.ا