مراسم اختتامیه نمایشگاه مشترک ازآثاراساتید، وهنر خطاطی، نقاشی، رسامی، صنایع دستی، و… دانشجویان که با همکاری بخش فرهنگی دانشگاه خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی و دانشجویان دانشکده های اقتصاد ومدیریت، علوم سیاسی، فقه وحقوق، طب معالجوی و قابلگی در سالن مطالعه کتابخانه این دانشگاه دایر گردیده بود، با حضور ریاست دانشگاه استاد حسین حبیبی، روسای دانشکده های اقتصاد ومدیریت، حقوق و علوم سیاسی، طب ، اساتید، دانشجویان دانشکده ها، برگزارشد.
دراختتامیه این نمایشگاه استاد حسین حبیبی رئیس دانشگاه خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی خطاب به دانشجویان گفت: تلاش و همت شما دانشجویان ستودنی است، شما در برگزاری این نمایشگاه خلاقیت وتوانایی خود را نشان دادید، غرفه های تمام دانشکده ها دیدنی بود ، هر کدام از یک زاویه نوآوری منحصر به فرد داشت، امید واریم که این نمایشگاه شروع کاری شما برای برگزاری نمایشگاه در آینده ها باشد.
این نمایشگاه به مناسبت آغاز دومین سال تحصیلی دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی از تاریخ 12/2/1392 به مدت 5 روز درمعرض دید عمومی مردم غزنی قرار گرفت و به پاس تشویق وتقدیر از کارکرد این دانشجویان با اهدای لوح تحسین خاتمه یافت.
آمریت فرهنگی _ تربیتی شعبه غزنی