نخستین شماره دو فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات حقوق و سیاست منتشر شد.
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی با همکاری آمریت تحقیقات علمی این دانشگاه، نخستین شماره از نشریه تخصصی خود در زمینه مباحث حقوق و علوم سیاسی را در اختیار اساتید، دانشجویان و کلیه علاقه‎ مندان این دو حوزه قرار داد.
در این شماره می‎خوانیم:
– فصل نانوشته سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان (دکتر عبدالقیوم سجادی)
– عقلانیت، مهمترین مبنای کرامت انسانی (دکتر حسین حبیبی)
– آثار محکومیت کیفری در پرتو نظریه برچسب زنی (دکتر عبدالکریم اسکندری)
– قراردادهای پیمانکاری در افغانستان؛ عامل توسعه یا منشأ فساد (دکتر عبدالهادی وحید/سید جاوید نجفی زاده)
– عوامل و زمینه‎های همگرایی در جهان اسلام (محمد رحیمی)
– حق حبس در حقوق اسلامی و حقوق تجارت بین الملل (دکتر جمعه علی نظری)
– مطالعه تطبیقی حق شفعه در قانون مدنی افغانستان و ایران (محمد علی حیدری)