موسسه حفظ، تنظیم ونشر آثار حضرت آیت الله العظمی محسنی(ره) ویژه نامه *حافظ قرآن و مروج عترت* بمناسب اولین سالیاد حضرت آیت الله ساجدی (ره) را منتشر نمود.