پوهنتون خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی برای سمستر خزانی سال ۱۳۹۹ خویش در رشته های زیر محصل می پذیرد:
۱. حقوق و علوم سیاسی؛
۲. اقتصاد؛
۳. طب معالجوی.
ثبت نام جریان دارد…
آدرس: شهر غزنی، سرک خواجه علی، ساختمان پوهنتون خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی؛
شماره تماس: 0780700006