دو مقاله جدید دکترحبیبی در مجله حقوقی دانشگاه اصفهان و مجله انجمن علمی پژوهشی در فقه و حقوق اسلامی چاپ گردید.
عنوان مقاله : سزاگرایی در مجازات اشخاص حقوقی بزهکار و سیاست جنایی تقنینی ایران و افغانستان در قبال جرایم دولتی.