تعداد زیادی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه خاتم النبییین غزنی دوره کارآموزی سه ماهه را در ریاست عدلیه ولایت غزنی موفقانه سپری نمودند.
یکی از اقداماتی که دانشگاه ها باید برای دانشجویان در نظر داشته باشند، زمینه سازی برای دوره های کارآموزی در رشته های مختلف است. برای دانشجویان رشته حقوق بهترین محل برای کارآموزی و کار ورزی، مراکز عدلی و قضایی است. دانشجویان رشته حقوق در مراکز و ادارات عدلی و قضایی موجب تقویت و آماده ساختن دانشجویان برای کار و فعالیت های عملی دقیق تر حقوقی و قضایی در سطح کشور می شود.
با توجه به این امر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خاتم النبیین غزنی با هماهنگی با ریاست دانشگاه، طرح توافقنامه دوره سه ماهه کارآموزی دانشجویان سمسترهای، ششم، هفتم و هشتم دیپارتمنت حقوق دانشگاه خاتم النبیین غزنی را به ریاست عدلیه ولایت غزنی جناب عزیزالله بصیر پیشنهاد نمود که خوشبختانه ایشان هم موافقت نمودند. در نتیجه این توافق میان دانشکده حقوق وعلوم سیاسی و ریاست عدلیه ولایت غزنی تمامی دانشجویان سمستر شش، هفت و هشت رشته حقوق دانشگاه خاتم النبیین غزنی، به کارآموزی و آموزش مهارت های عملی عدلی و قضایی برای مدت سه ماه در ریاست عدلیه ولایت غزنی پرداختند. بعد از اتمام موفقانه این دوره سه ماهه، به دانشجویان از سوی ریاست محترم دانشگاه و ریاست محترم عدلیه تصدیق نامه اعطا گردید.