در آستانه ی ختم سال تحصیلی ۱۳۹۹برنامه ی ارائه گزارش سالیانه و طرح برنامه های آینده توسط ریاست محترم دانشگاه خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی و با حضور معاونین محترم علمی – تدریسی و اداری مالی راه اندازی گردید.
در این برنامه، ضمن استماع کارکرد کلیه ی واحدهای آموزشی و اداری، به بررسی نقاط قوت و ضعف کارکردهای گذشته و برنامه های آینده پرداخته شد.
ریاست محترم پوهنتون با اظهار قدردانی از اساتید و کارمندان پوهنتون خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی، بر اصل تلاش همراه پاسخگویی تاکید کرد.